หัวข้อ องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้พื้นฐานระดับหน่วยงาน

หัวข้อ องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เฉพาะระดับหน่วยงาน

หัวข้อ องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ในการสนับสนุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย